ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۰:۱۰
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / بهداشت و تغذیه > وجود این علائم و نشانه خبر از وجود آب مروارید می دهند

وجود این علائم و نشانه خبر از وجود آب مروارید می دهند

نشانه های هشداردهنده ابتلا به آب مروارید چشم حساسیت به نور در افراد مبتلا به آب مروارید یک نشانه آشنا و مشکل آفرین است،در میان حواس پنج گانه، تصور این که یکی از آنها مهم‌تر از ...

نشانه های هشداردهنده ابتلا به آب مروارید چشم

نشانه های هشداردهنده ابتلا به آب مروارید چشم

حساسیت به نور در افراد مبتلا به آب مروارید یک نشانه آشنا و مشکل آفرین است،در میان حواس پنج گانه، تصور این که یکی از آنها مهم‌تر از بینایی باشد، دشوار است. بر همین اساس، بیماری آب مروارید یا تار شدن چشم در نتیجه تجمع پروتئین هایی در عدسی چشم، مشکلی بسیار جدی برای مردم در هر سنی محسوب می شود.

 

آب مرواریـــد می تواند در نتیـجـه طیـف گسـتـرده ای از انتـــخـــاب های سبـک زنـدگــی، از سیگار کشـیدن منــظم تا تغـذیـه ضعیف و اسـتـفـــاده از داروهای اســـتــروئیدی شکل بگـــیــرد. الــبـته، ایـن بیمـــاری پیوند نزدیکـی با سلــامت ضعــیف چشـــم، از جمـــلـــه سپری کردن مدت زمان طولانی زیــر نور خورشـــیـد بدون استــفاده از محــافــظ چشـم مناســـب، مانـنـــد عیــنــک آفـــتابی، یا قرار گرفــتن در معرض اشــعـه برای مدت زمـانــی طولانی دارد. امــا نشانه ها و علــائم ابتلــا به آب مروارید چه چیــزهـای هســـتنـــد؟

 

دید ابری

مــشـخــصـــ‌ـــتــریــن نشـانــه که می تواند حاکــی از تحــت تاثـیر قرار گرفتــن چشم به واســطـــه آب مروارید باشـد، دیــد ابـــری یا پدیدار شدن لکــه های تیـره در میدان دیـد اســـت. در ابـــتدا، ایــن شرایط ممکـــن اســت متــنـاوب یا نسبتا جزئی به نظـر برســـد، اما با گذشت زمـــان، تیـرگـــی می تواند شرایط وخیـــم‌ـــتری یافـتـه و انــجام فعالـیت های روزانـــه مانـــنـد رانــندگی و حضور در محـــل کار را ناامن‌تــر یا سخــتـ‌ــتـر از گذشته سازد.

 

در صورت عدم درمان، دیـد ابری ناشی از آب مرواریـد می توانـــد تاری و تیرگـــی هرچـــه بیـــشـــتـر دید را موجب شود. ایــن شرایـــط می توانـد انـجـــام فعــالیـت هایـــی ماننـد راننـــدگی یا تشـخـــیص چهره دیـگران را برای بیمار دشوار سازد.

 

مشکلات دید در شب

یکـی از نخستیـن نشـــانه های ابـتلـا به آب مرواریـد بروز مشکـــل در دیـــد در شب اسـت. آب مرواریـــد اغلب موجب تیـرگی دیــد می شود و ممـــکـن اســت به شکل گیـری سایه های زرد یا قهوه ای در بیـــنایی نیز منــجـــر شود.

 

در ابتـدا، این شرایــط مشــکل جدی طی روز ایـــجــاد نمی کنـد، که به طور معـمول نور کافــی برای جبــران تیـــرگی دیـــد وجود دارد. با ایـــن وجود، هنگام شب ایــن شرایط بلـــافـاصــلــه مشـکـل آفـــرین می شود و خطــرات جدی برای بیمـــار هنگــام انجــام فعالیـت هایی مانــنـد رانندگی یا کار با ماشین آلات سنــگـــیـــن ایــجــاد خواهـد کرد.

نشانه های هشداردهنده ابتلا به آب مروارید چشم

مشـــخـصــ‌ـتـریـن نشــانه آب مرواریـد ، دیـــد ابری یا پدیــدار شدن لکه های تیره در میـــدان دیـــد است

 

ناراحتی در مواجهه با نورهای روشن

به طور کلـــی، حســـاسیـت به نور نســـبتا طبیـعـی است. احــســاس ناراحـــتی هنگـــام خروج از اتــاقـی تاریـک و ورود به فضـایی روشن یا نگاه مســتـــقیم به نور چراغ قوه شرایطــی غیـر معـمول نیـسـت. امــا حساســـیت به نور نبــایــد از ایـــن حد فراتــر برود.

 

حســـاسیـــت به نور در افـراد مبتـــلــا به آب مرواریـــد یک نشـانــه آشـنـــا و مشـکل آفریــن است. در حقیقـــت، مشـــاهـــده نورهـــای روشن می تواند ناراحت کنـنـده و حتی دردناک باشـد. این شرایـط هنگام شب و در زمان راننـدگــی به واسطــه چراغ روشن خودروهای عبوری نیــز مشکـــل آفرین است.

 

پدیدار شدن هاله های نور

پــدیـــدار شدن هالـــه ها یا حلقــه های باریــک نور در اطــراف منابــع نور (معـمولا در شب) یکی از نشـانـــه های فوری تجــربه مشـکلــات بیـنایــی مرتـــبـط با آب مرواریـد اســـت.

تیــرگـــی عدسی چشــم اغلب به پراش نور عبوری از چشــم منـــجر می شود. نتیجه ایـن شرایط پدیداری هاله ها در اطراف منــبـــع نور اســت که می توانـــد بسـیـــار منحـــرف کنـــنــده و زمیـــنه ساز شکل گیری خطر باشـد.

 

نیاز فراوان به بروزرسانی عینک یا لنز تماسی جدید

یکی از نشـانه های آشـکار تجــربه مشـکـلــات بینـــایی مرتبـط با آب مرواریـــد نیــاز مکرر به تغییـر نســخــه عینک یا لنز تماسی نســبت به گذشته اسـت. در حالت عادی ایــن بروزرسانی ها بایــد هر چنـد سال یک بار و نه هر یک سال یا شش ماه یک بار انجـــام شوند.

 

حتـی اگـر این شرایط با آب مروارید در ارتــبـاط نباشد، نشان دهــنده بروز نوع دیگری از بیـمـاری چشمـی است که به توجه پزشــکی فوری نیـــاز دارد.

 

دید گل آلود

یـــکی از نشــانـــه های ابتـــلـــا به آب مروارید دیــد گل آلود است. ایـــن شرایـــط به دلـیل تراکم پروتئین که اطـــراف عدسـی چشم جمـــع می شود، شکـل می گیرد که دیـد را به تدریج قهوه ای‌ـتـــر یا حتـــی زرد رنــگ می سازد و از قدرت بینــایـــی می کاهــد.

در صورت عدم درمان، آب مرواریـد می تواند چنـــان در بیــنـایــی اخــتلـال ایـــجاد کند که بیـمـــار احســـاس اسـتــفاده از عیــنک آفـتابی را داشـتـه باشد، در حالـــی که این گونه نیســـت. اگـــرچه ایـــن شرایــط در طول روز می تواند مشـکـــل آفرین نبـاشــد، امــا هنگـــام شب بسـیار خطـــرناک است.

 

دو بینی

دو بینــی می توانـد نشانـه ای از تجمــع پروتئین در اطــراف عدســـی چشـم باشــد که مشـاهـده محـیط اطـــراف به صورت درسـت را برای بیمـار دشوار می سازد.

الـــبته دوبیـنـی می توانـــد نشــانه از مشکـلــات سلــامت جدی دیگـر مانــند تورم قرنـیــه، سکـــته مغـزی یا شکــل گیـــری یک تومور مغـــزی نیز باشـــد. تمامـی ایـن موارد بیـــمـاری هایی نگران کنـــنـــده هســـتـــنـــد و از ایــن رو، مراجـــعـه به پزشک اهــمیت دارد.

وجود این علائم و نشانه خبر از وجود آب مروارید می دهند