بـه گزارش نکــته نیوز، پایگـاه هافیـــنگتون‌پـــست در گزارشـی با اشــاره به توافق اخـــیـر بیـــن روسیــه و آمریــکا در زمنـــیـه همــکاری در سوریه نوشت: علـیــ‌ــرغـــم توافــق واشــنگـــتن و مسکو برای مبــارزه مشــتــرک علـیه داعــش و الـــقــاعـــده، در زمـــنیه برخورد با ایـــران اخـــتـــلاف دارنـد.

 

هافینــگـتون‌ــپــســـت با بیـــان ایـنکـــه دولت ترامــپ تمـام تلـــاش خود را به کار گرفـته تا سپـاه پاســـداران انـــقـــلـــابـاسـلامی، حزب‌ـــاللـــه لبـــنــان و یگـانــ‌های مردمــی حشــدالشــعبی عراق را به فهــرست سازمان‎ـــهـای ترویســـتی اضـافــه کند می‌ـــافزایــد: دولت روسیــه شایـــد در زمیـنه تحولات سوریـــه با آمــریکا همــکــاری کند امــا مخـــالــف اضافـهـ‌کــردنــسپـــاه پاسـداران و حزبـ‌الـلــه لبنـــان به فهـرســـت سازمـــانــهــای تروریـــســـتـــی اســـت.

 

ایـن پایگـــاه دلــیـــل اصــلی مخالفـــت مســـکو را نقـــش اصـــلی حزب‌ـــالله لبـــنان و ایــران در تحولات میدانی سوریـــه و همــچـنیـن تقویت محور ایران، روسیــه و سوریــه میــ‌ــداند

.

مخالفت روسیه با قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی