ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۵:۴۸
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / سیاست > هدیه ای که رهبر انقلاب به مسجد ابوذر تقدیم کرد

هدیه ای که رهبر انقلاب به مسجد ابوذر تقدیم کرد

ماجرای هدیه رهبر انقلاب به «مسجد ابوذر» به گزارش نکته نیوز،سی و شش سال پس از ترور رهبر انقلاب ، نام مسجد ابوذر بار دیگر سر زبان ها افتاده؛ این بار به بهانه چند جلد کتاب ...

رهبر انقلاب

ماجرای هدیه رهبر انقلاب به «مسجد ابوذر»

به گزارش نکته نیوز،سی و شش سال پس از ترور رهبر انقلاب ، نام مسجد ابوذر بار دیگر سر زبان ها افتاده؛ این بار به بهانه چند جلد کتاب اهدایی.

______________نکته نیوز______________

هـــفـــتـــه نامه خط حزب الـله نوشتـــه اســـت که ششم تیــرمـاه ۶۰، طبق برنــامه‌ شنـــبـه شبــ‌ـها، رهبـــر انـــقلـــاب که تازه از جبـهه برگـــشــتــه بودنـد به مسجــد ابوذر رفـــتند تا مانند همیـشـــه جلـــسات فرهـــنگـی و تبــیـــینـی خود را ادامـه دهــنـد. گروهک فرقان که پیـــش از ایــن، ترور مغـزهای متـفـــکر انــقــلاب اســـلـامی را در دســـتور کار قرار داده و شهیــد مطـهری را هم به شهـــادت رســانــده بود، از فرصـت حضور امـام جمـــعـه‌ تهران در مســجد ابوذر برای ترور ایشـان اســتـــفــاده کرد. فرقــان طراحـی ترور خود را به صورت دقیـق انــجـــام داده بود اما مشیت الــهـی جور دیــگــری رقـم خورد. برای همـیـــن، علــی رغم انجـــام شدن ترور، رهبر انـــقــلاب با وجود جراحـــتـ‌ــهای شدید، زنــده مانـــدند.

۳۶ سال بعــد از آن روز، مستــنــدی از تلویزیون به‌هــمـیـــن منــاســـبـت پخش می‌ـــشود. در بخـشی از این مســـتند، دوربـــین سمــت کتابــخـانــهـ‌ ایــن مســـجــد رفـــتـــه و از کتـابـــ‌ــهـای موجود در آن چنــد فریـمی نشان میـ‌ـــدهد. دســت بر قضا، رهـبـر انـقـلاب این بخـش از مسـتـــنــد را می‌ـبـینند و همــیـــن هم انگـــیزهـ‌ای می‌شود برای ایشـــان که تعـــدادی کتــاب به کتابـــخــانـــهـــ‌ـی ایــن مســـجـــد اهــدا کنـنـــد.

چند روز بعـد، نمـایـنـدهـــ‌ـــای از طرف ایـــشـان، ۱۱۵ جلد که شامــل ۴۲ عنوان کتاب بود، همراه با دســتـخـــطــی از رهبــر انقـلـاب، به این مســـجـد برده و تحویل امـــام جماعـت آن میـ‌ــدهــنــد. کتــاب‌هـایـــی که بیـــشتــر آن ها جنـبه «دینـی» و «اخلــاقـــی» دارند. کتـاب‌ــهایـــی نظــیــر نهـج‌ـــالـبــلاغه (ترجمـــهـــ‌ مرحوم دشـــتی)، میــزان‌ـالـــحکمـــة، کیمیای سعـــادت، شرح گلشـن راز، اسرارالصــلوة، فیــه ما فیه و مجـلـــدات مخـتــلـف اخـلـــاق ربانی حاجـ‌ـــآقـــا مجــتــبــی تهــرانی در بیـــن آن ها خودنمـایی بیــشـــتری می‌ـکنـند.

در این بیــن برخــی کتابـ‌ها نیـــز جنـبــهـ‌ــیـــ‌ فرهـــنـگی و اجــتـــمـــاعـی دارنـد، کتـــاب‌هایـی مانـــنـد دریغ اســـت ایـران که ویران شود، علــل انـــحـطاط تمدنـــ‌هـا از دیـــدگاه قرآن، اصـــحاب امـام حســـن مجـــتـبـی(ع)، نقـــش وهابیــت در ترویج خشونت و اســـلام‌ـهــراسـی در دنـــیای کنونی و فرهنگ فارسـی عمــید. چنـد کتاب هم با موضوع دفاع مقدس در آن ها به چشم میـ‌خورد، کتابـــ‌ـــهـایـــی چون رمــز موفقیت در فرمــانـدهــی، سر دلـبران، افـــلـــاکـی خاکــی، بلــنــدای نخـل، بگو ببـارد باران، شهـــیـد از حرم تا به حرم، درد شیـــریــن و خداحـافـــظ دنیا.

هدیه ای که رهبر انقلاب به مسجد ابوذر تقدیم کرد