ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : پنجشنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۰:۵۶
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / سیاست > تحریم‌ هایی که بعد از اجرای برجام لغو شده اند ؟!

تحریم‌ هایی که بعد از اجرای برجام لغو شده اند ؟!

کدامیک از تحریم‌ ها پس از ۲ سال امضای برجام لغو شده است؟ دبیرکل حزب موتلفه گفت: آقای رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند چیزی را امضاء نمی‌کنند مگر اینکه در همان روز امضاء، همه تحریم‌ ...

تحریم‌

تحریم‌

کدامیک از تحریم‌ ها پس از ۲ سال امضای برجام لغو شده است؟

دبیرکل حزب موتلفه گفت: آقای رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند چیزی را امضاء نمی‌کنند مگر اینکه در همان روز امضاء، همه تحریم‌ های اقتصادی، بانکی و… برداشته شود.

بـــه گزارش نکتـــه نیوز  محــمـدنبـی حبــیبــی دبــیـرکـــل حزب موتلـفــه اســـلـــامی در پایــان نشـــســت دبـیــران حزب با اشاره به تیـتـر رســانـــهـــ‌هــای اصلـاحـــ‌طـــلـب در 3 سال پیــش اظــهــار داشــت: رسانــهـ‌ـــهـــای دوم خردادی آن روز تیـتـر زدند؛ حصــر ایـران شکـســـت، کلـــید چرخـــیـــد ایران خنـدید، فتح الـفتوح دیپـلـــمــاســی ایران، انفــجـــار امید، مهر تدبیـــر بر پیشانــی تحریـم و… اما امروز با کمال تأـسـف شاهـدیم به بهـــانــه های گوناگون قفـل و بســـت تحـریم ها را محـکم کردنـــد و بر آن به هر بهانه ای میـ‌ـافـزایـــند.

وی افـزود: آقای رئیسـ‌ـجــمـهور به مردم قول داده بودند چیـزی را امضاء نمـی‌ـــکنـند مگـر اینـکه در همان روز امضـــاء، همـــه تحریمـ‌های اقتـــصـــادی، بانکــی و… برداشـتـه شود. امــروز 2 سال از آن وعدهـــ‌هــا می‌گـــذرد، امــا چه شد؟ امـــروز رژیـــم صهیونیـسـتـی میـــ‌ــ‌ــگوید برجـام برای اسرائیل یک موهبـــت است. چرا برای ملت ایران برجـام جز ضرر و زیــان چیـــزی نداشـــتـه اســت. چه کسی در ایــن مورد پاسـخـــگو است؟

دبـــیرکـل حزب موتلفه اســـلامی با اشـــاره به بیـــانـــیه وزیــر خارجــه انگلـــیس به منــاســبت 2 سالگی امــضــای قرارداد برجام گفت: انـگلیســی‌ـــهـــا سریعـــا گفـته انــد در کنـار آمریــکـــایـــیـ‌ــها قرار دارنـــد و بر طبل بدعهدی میـــ‌کوبند؛ آیــا دولت ما حاضـر است حداقل پاســـخ یاوه‌گویی‌ـــهـــای انـــگلـیسـی‌ـهـــا را بدهــد؟ آیـا حاضر اســت پاســخ فرانــسوی‌ها را که میــتینـگ برانــدازی نظـام در پاریس برگــزار میـــ‌ـــکـنــنـــد، بدهـند؟

حبـیبـی با اشــاره به اظهـارات جدید سخـنـگوی وزارت خارجـه آمــریـکا که گفته بود ما با ایران از طریق کانـالـــ‌ـهای رسمــی و غیــررســمی ارتـبـاط داریم، گفـــت: ایـــن کانال‌ــهای ارتباطـی چه میـــ‌ـــکـــنند؟ مشروعیـت این ارتبــاط چیـــست؟ در ایـن ارتـباط منـافع آمریکــا حفظ میـــ‌ـــشود یا منــافـع ایران؟ ایــنـهـــا سؤالـاتـــی اسـت که بایــد دولت به آنــهــا پاســـخ دهـد.

وی در بخـــش دیـــگری از سخـــنان خود با اشــاره به پیــروزی مقـــاومت در عراق و سوریــه گفت: ضربــه ای که مقــاومت به سیـــاســت‌ـهــای تجاوزکارانه و تجـزیــه‌طـلـــبانـــه آمریـــکا در منطـقـــه زد انــتـــقام ملـــت ایــران را هم از بدعهــدی آمریکا گرفت. امروز داعش این بازوی آمــریکا، انـــگـــلــیـس و اســـرائیل در منـطـــقه ضربـــه خورده است و روزهــای آخر عمـر خود را می‌ـگـذراند و بزودی به جان خود آنـهـــا خواهـــد افـتــاد. اسـتکبــار جهـــانی تاوان ایــن جنـایات را در منطقه خواهـــد داد.

دبـیـــرکــل حزب موتلـــفـــه اسلامـی با اشـاره به منــاقــشــه قرارداد توتال تصـــریـح کرد: چرا بایـد وزارت نفـت یک قرارداد مهــمی در اندازه قرارداد توتال را بدون برگــزاری تشـریفات مناقـصه منـعـقد کنـــد؟ کدام قانون چنـین اجـــازهـ‌ای داده است؟ در حالـــی که پیــمـانکاران داخـلی توان اجرای چنـیـن قراردادی را دارنــد، قرارداد با دولتـی بســتـــه شد که در دشمــنی با ملـت ایران تاکـنون چیـزی کم نگذاشته اســـت.

تحریم‌

حبــیبــی با اظهار تأـسف از عدم نظارت مجـلس بر چنــین قراردادهــایی، خاطرنـــشـان کرد: چه تضــمـیـــنـی وجود دارد که قراردادهـــایـــی نظــیر قرارداد کرسـنت در قرارداد توتال تکرار نشود؟ تمـام قوانـــیـــن اسـاســی و عادی را نادیـــده میــ‌گـیرند و هیــچ دستگــاه نظــارتــی در قوه قضـــائیه و مجـلس صدایـــش در نمی‌آیــد. آیـا با ایـن رویکرد میــ‌ـــتوان منافـــع و مصالح ملی را رعـایت کرد؟!

دبـــیــرکل حزب موتلـفه اســلــامــی در بخش دیــگری از سخنــان خود از راهـپیمـایی عظــیـــم بانوان در تهـران و شهـــرســـتانها به مناسـبــت روز عفــاف و حجـــاب یاد کرد و گفــت: یک راهپیـمـایـی خودجوش در تهران و شهرسـتانها توسط بانوان عزیــز برگـزار شد. پیام ایــن راهـــپـیــمـــایــی صیانت از خانواده و حفظ مرز حیـا و غیــرت در منــاســـبات اجتـماعی بود.

وی ادامـه داد: مردم نسبـت به عدم اجـرای قانون حجــاب و عفاف به دولت معـتـرضـند و دولت باید به ایــن مطالبه فرهنـگــی عنــایـــت ویژه کنـــد و حق امــر به معـــروف و نهـــی از منکــر را وفق اصـل هشـــتم قانون اساسـی برای مردم به رسمـیـــت بشــناســد.

حبیـــبــی با تشکر از معـاون اول رئیس جمهور در اعـــلــام لغو سنــد 2030 و لغو تصویبـ‌ـــنـــامه دولت در این مورد گفــت: ما از دولت می خواهـــیـــم اجــرای اسـنــاد ملــی مصوب شورای عالی انـقلـاب فرهنگــی را در دسـتور کار قرار دهـــد. سنــد تحول بنـــیادین آموزش و پرورش، نقشه مهــندسی فرهنگـــی، نقشـه جامع علـــمـــی کشور، سنــد امور نخبگـان و… بایــد پس از لغو سند 2030 در دولت مطرح و برای اجـــرای آن همـــان کارگروه‌ـهایی که برای اجرای سند 2030 تشـکـیــل شده بود، به کار گرفتــه شود و هر ماه گزارشـــی را به ملــت بدهند که چقـدر در اجـــرای ایـــن اســنـــاد ملـی جلو رفـته و پیشــرفـــت حاصل شده اســت.

دبــیـــرکل حزب موتلــفـه اسـلامی همـچــنـــیــن افزود: ما از رئیس جمـهور میــ‌ــخواهــیـم هر چه زودتــر برنـــاه پنج‌ساله ششـــم توسعـــه را ابــلاغ کننــد.

وی در ادامــه با اشـاره به سخـــنــان رئیس مجـــلـس در همایــش مدیـــران ستادی سازمـان فنـی و حرفـــهـــ‌ای گفت: ضعــف اهـــتمام دولت به تولیـد و اشتـــغــال صدای رئیس مجلـس را هم در آورده اســت. اینـــکـــه وی بگوید بخش تولیـد با آمــپول تقویتی سرپـاسـت و اعـلـام کند 90 درصد بودجـــه صرف امور جاری می‌شود، یک فاجــعــه اســـت.

حبـیـبی اظــهـار داشــت: نبـایـد پس از گذشـــت 2 سال امـضـای برجام ما با چنین وضعی در بودجـه کل کشور و اقـتصــاد مملکت روبرو باشــیـم. دولت و مجــلس بایـد پاسـخی به مطالـــبــات اقــتـصادی مردم داشـته باشـند.

تحریم‌ هایی که بعد از اجرای برجام لغو شده اند ؟!