به گزارش خبرنـگـار سیـــاســی خبــرگزاری نکته نیوز، نوبخـــت در رابـــطه با شکــایت دولت از برخـــی نهــاد های نظـــامی به دلـیــل تخلـف در انتــخابـــات گفت: تا جایی که من اطـــلــاع دارم آقای انـصـاری به عنوان معــاون حقوقی مشخصا برخـــی از افراد را که به شخص آقــای روحانی به عنوان یکــی از کانــدیداهـــای انـــتخابات ریــاست جمـهوری تهمت و افــتــرا زدنــد و تخـریب های خلــاف واقـــع کردنــد  شکـایـــتی را ترتــیب داده اند و قطعا قوه قضائیه به ایــن موضوع رسـیدگی خواهــد کرد

برخی از نهاد های نظامی کفر پرزیدنت روحـانی رو درآوردن