به گزارش نکته نیوز:

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در هفدمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری گفت: امروز زمانی نیست که بین ملت‌ها دیوارکشی باشد، یادشان رفته که سالیانی پیش دیوار برلین فرو ریخت. دیوارهای بین ملت‌ها را اگر هم باشد، باید برداشت.

 کنایه جالب و هوشمندانه حسن روحانی به ترامپ / نژاد پرستی

وی گفت:‌

مردم ما هیچگاه با مسئله‌ای بنام نژاد پرستی خوی نداشته‌اند؛ در کشور ما ادیان مختلف، اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف همزیستی مسالمت‌امیز داشته‌ند، در کشور ما در کنار مسجد کلیسا وجود دارد. در کنار مسجد، کنیسه وجود دارد، در کنار پارلمان ما و در کنار نمایندگان مسلمان، نمایندگان ادیان دیگر و نمایندگان مسیحی و یهودی و زرتشتی حضور دارند. در کشور ایران، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان همان آزادی را دارند که مسلمانان داری آن آزادی هستند.