ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۰:۱۶
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / خواندنی > این کرم پس از مسافرت به فضا دو سره شد + عکس

این کرم پس از مسافرت به فضا دو سره شد + عکس

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت! در اتفاقی نادر و عجیب یکی از چند کرم که ناسا برای انجام تحقیقات علمی به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده بود در حالی به زمین بازگشت ...

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

در اتفاقی نادر و عجیب یکی از چند کرم که ناسا برای انجام تحقیقات علمی به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده بود در حالی به زمین بازگشت که یک سر دیگر از انتهای بدنش روییده بود!

به گزارش مجــله خبـــری سرگرمـــی نکــته نیوز، قدرت بازتولیـد بافت در کرمـهــای مسطــح (flatworms) پس از آنـکـه چنـــد تکـه شوند برای دانــشمندان آشکار شده اسـت اما در تازه ترین تحـقــیقـــاتـــی که بر روی ایـن جانوران در فضــا انجام شد، دانشـــمنـــدان خود را با یک اتفــاق عجیـب روبرو دیدنـــد.

 

آنـهــا کرمــهـــا را با ایـن هدف به ایـــســتگــاه فضـــایی بیــن الــمـلـــلی فرســـتــادنـــد تا تأـــثـیر جاذبـه صفـــر و نوسانات میـــدان ژئومغــنـاطــیســـی را بر توانایــی بازتولیـــد بافت این جانوران مورد مطــالعـه قرار دهـــنـد. به طور کلی هدف از ایـن مطالعـــه، بررسـی تأــثیر حضور در فضا بر فعـــالـــیت سلولی بوده اســـت.

کِرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سرِ اضافه به زمین بازگشت

دانشـمندان رفـتار ایـن کرمـــها را پس از بازگـــشـــت به زمین با رفـــتار گروهی دیگـر که زمیــن را ترک نکـرده بودند طی مدت ۲۰ ماه مورد بررسی دقــیق و مقایسـه موشکافـانـه قرار دادند.

 

بخـــشــی از ایــن مقایســه نشـــان داد کرمهـای بازگشـتـــه از سفـر فضایی پس از آنـــکـــه در آب تازه رهـا شدند دچـار نوعی شوک رفـتــاری شدند که ایـــن نشـان از تغـــییر متابولیســـم بدنشـــان در مدت حضور در ایـــستــگـــاه فضـــایـی بین الــمـــللـــی دارد. حتـی برخــی از این کرمـــهـــای مسافر پس از رها شدن در آب فلـج شدند.

 

امـــا جالـب تریـن بخـش این مطــالعه مربوط به یکـــی از ایـــن ۱۵ کرم اســت که با دو سر به زمین بازگشت.

 

دانشـــمـــنــدان پس از بررسـی دقیــق جانور در این وضعـــیــت، دو سر آن را از بدنش جدا کرده و در کمال شگـــفتی رویش دوباره دو سر در دو انـــتــهـای بدنـــش را شاهـــد بودنـــد.

این کرم پس از مسافرت به فضا دو سره شد + عکس